Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1/ Xây dựng KPI, kế hoạch hành động điều chỉnh (nếu có), kế hoạch ngân sách, định biên nhân sự;

2/ Tổ chức giám sát Ban điều hành thực thi nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT:

- Tham gia các cuộc họp về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT để nắm thông tin chỉ đạo giao việc;

- Thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc (BTGĐ)và các Khối/Phòng/Ban của Tổng Công ty và các Đơn vị thành viên trong việc thực hiện các chỉ đạo trong phiên họp triển khai thực hiện.

3/ Tổ chức hoạt động KTNB:

- Đánh giá rủi ro trọng yếu theo khu vực để làm cơ sở góp ý thêm cho từng chương trình kiểm toán;

- Điều phối nhân lực giữa các khu vực/BU theo từng thời kỳ nhằm hỗ trợ kỹ năng/nguồn lực/chuyên môn giữa các khu vực; 

- Đốc thúc/theo dõi việc triển khai các kế hoạch hành động theo từng vùng. Đôn đốc và nhắc nhở các kiểm toán viên nội bộ trong việc thực thi kế hoạch kiểm toán;

- Rà soát các biên bản kiểm toán quan trọng trước khi thông qua biên bản;

- Soát xét chất lượng các cuộc kiểm toán và đề xuất các chính sửa, cải tiến cho các đợt kiểm toán sau;

- Tổng hợp và báo cáo hoạt động kiểm toán nội bộ định kỳ tháng cho Tiểu ban kiểm toán;

- Tham mưu tư vấn, đề xuất các giải pháp liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ: Tham gia các cuộc họp quan trọng của ban điều hành/ban quản lý dự án;

- Tham mưu các vấn đề rủi ro có thể phát sinh và giải pháp (nếu có);

- Thực hiện thư tư vấn, các báo cáo thực trạng để tham mưu/cảnh báo thực trạng và đề xuất các giải pháp;

- Tổng hợp Báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán theo kế hoạch/kế hoạch điều chỉnh trong Hội nghị sơ Kết - Tổng kết.

4/ Triển khai giải quyết đơn thư góp ý/khiếu nại/tố cáo:

- Theo dõi/tiếp nhận các đơn thư góp ý/khiếu nại/tố cáo qua thùng thư góp ý hoặc hộp thư điện tử;

- Tổ chức nhân sự thu thập thông tin/điều tra/phỏng vấn và đánh giá các thông tin và bằng chứng thu thập được;

- Chuyển tiếp hồ sơ và yêu cầu các đơn vị có liên quan tổ chức xử lý/giải trình các vấn đề có liên quan đến đơn thư góp ý/khiếu nại/tố cáo;

- Tiếp nhận kết quả giải quyết của các bên liên quan về đơn thư góp ý/khiếu nại/tố cáo và thực hiện thẩm tra độc lập (nếu cần thiết);

- Báo cáo lãnh đạo về kết quả giải quyết đơn thư góp ý/khiếu nại/tố cáo.

5/ Đánh giá kết quả hoạt động nhân viên và đào tạo đội ngũ:

- Chấm điểm KPI hoạt động từng nhân viên căn cứ thang điểm của Phòng nhân sự và kết quả thực hiện kế hoạch hành động của từng nhân viên;

- Tổ chức các cuộc họp đào tạo nội bộ hoặc trực tiếp đào tạo qua các hướng dẫn nghiệp vụ, hướng dẫn cách tiếp cận kiểm toán đối với các vấn đề quan trọng trong quá trình thực hiện kiểm toán;

- Tổ chức đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới gia nhập đội ngũ làm quen với tổ chức và hoạt động kiểm toán của đơn vị;

- Cập nhật thường xuyên các kiến thức mới, để cải tiến nâng cấp các văn bản lập quy phục vụ cho hoạt động KTNB cho phù hợp với các quy định của Nhà nước và định hướng chiến lược phát triển của Công ty;

6/ Thực hiện chức năng nhiệm vụ Đại diện chỉ định:

- Lập và trình bày Báo cáo về công tác KTNB tại Hội nghị Sơ kết/Tổng kết/Đại hội cổ đông;

- Tham dự các cuộc họp với vai trò thành viên HĐQT phụ trách kiểm toán/Ban kiểm soát/Kiểm soát viên.

7/ Nhận chỉ đạo các công việc khác đột xuất từ UBKT và triển khai thực hiện:

- Tham gia trực tiếp các cuộc kiểm toán đột xuất khi có sự vụ bất thường/điểm nóng;

- Tổ chức tham gia nghiệm thu các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng;

- Chỉ đạo và tổ chức các cuộc kiểm toán chuyên đề: lên chương trình, cân đối nguồn lực, điều chỉnh kế hoạch hành động và Báo cáo lãnh đạo kết quả trọng yếu được ghi nhận;

- Các yêu cầu khác từ TBKT và đề xuất từ Ban Tổng Giám đốc được TBKT thuận duyệt.

Job Requirement

- Trình độ cử nhân chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, ..... hoặc các ngành liên quan đến vị trí ứng tuyển;

-  Kinh nghiệm: Kế toán kiểm toán tại công ty kiểm toán độc lập và/hoặc Luật/Tài chính/Kiểm toán nội bộ tại các Công ty quy mô 500 nhân viên trở lên;

- Các Chứng chỉ như: Kiểm toán viên độc lập, Kiểm toán viên nội bộ, Kế toán viên, Hành nghề thuế, ACCA, CPA  Australia là một lợi thế;

- Kỹ năng giao tiếp, phân tích, đàm phán, thuyết phục, thiết lập hệ thống/quy trình;

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Quản lý rủi ro (Làm việc tại Biên Hòa)

Location: Dong Nai Salary: Negotiable Expired Date: 23/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.